Instrukcje BHP i ppoż.Instrukcja BHP to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Szczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Dodatkowo po zapoznaniu się z instrukcją, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nimi. Instrukcje bhp powinny określać bezpieczne czynności: przed rozpoczęciem pracy, podczas pracy, po zakończeniu pracy. dodatkowo powinien się znaleźć certyfikat bezpieczeństwa. Dodatkowo każda instrukcja powinna zawierać: zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, kwalifikacje pracowników, zasady postępowania podczas wypadku. Oferujemy Państwu wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego każdorazowo wyceniana jest indywidualnie.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji: użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.), zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki), produkcyjnych, magazynowych (np. stacje paliw), inwentarskich, z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto: kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2; kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3; powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.
Aby wycenić koszt opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prosimy o kontakt telefoniczny
+48 508 921 780
.
Masz pytania? Zadzwoń +48 508 921 780