Serwis gaśnic.

Zgodnie z przepisami przeglądy gaśnic należy dokonywać co najmniej raz w roku,
zaś ich remont raz na 5 lat. Naszym klientom zapewniamy przegląd na terenie obiektu i potwierdzenie go odpowiednim protokołem. Gdy gaśnica kwalifikuje się do remontu, zabieramy ją do warsztatu serwisowego. W razie potrzeby dostarczamy gaśnice zastępcze. Cena za przegląd ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby gaśnic.
Nieustannie poszerzamy ofertę naszych produktów i usług. Współpracujemy z wieloma firmami, szkołami i urzędami.

Usługi specjalistyczne:

 okresowe przeglądy techniczne gaśnic
 próby ciśnieniowe zbiorników gaśnic i agregatów
 napełnianie, remonty gaśnic i agregatów gaśniczych
 utylizacja sprzętu przestarzałego i wyeksploatowanego

Doradztwo techniczne:
 opracowywanie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
 pomoc w uporządkowaniu i prowadzeniu spraw związanych z ochroną przeciwpożarową
 nieodpłatne konsultacje telefoniczne dla stałych klientów

Dostawa, rozmieszczanie i instalacja:
 podręcznego sprzętu gaśniczego
 oznakowań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych
 armatur
 y i wyposażenia hydrantów przeciwpożarowych

Serwis hydrantów.

Oferujemy pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów oraz pomiary ciśnienia węży hydrantowych. Nasze prace obejmują także pełne przystosowanie stanowisk hydrantowych do zgodności PN-EN.

Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi konserwacji hydrantów wewnętrznych:
 sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu
   (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego,
   prądownicy, itp.)
 sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę
 dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia
 opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie
   za pomocą wentylatora
 pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia
 oznakowanie hydrantu po przeglądzie
 okresowy przegląd i konserwacja węży

Zakres wykonywanych czynności w ramach badania hydrantów zewnętrznych:
 sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego
 sprawdzenie otwarcia zasuwy
 dokonanie pomiaru wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworze hydrantu
   zewnętrznego przepływomierzem elektromagnetycznym
 dokumentowanie badania. Każde badanie hydrantu zewnętrznego dokumentowane jest
   protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami
   oraz podpisem konserwatora.
Z powodzeniem wymieniamy niezgodne zawory, szafki i

Szkolenia BHP i przeciwpożarowe.

Zgodnie z art. 237 § 1 KP nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma zajmuje się kompleksowymi szkoleniami dla firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. Oferowane szkolenia w zakresie BHP prowadzone są jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Podczas szkoleń korzystamy z nowatorskich metod aktywizujących, nowoczesnych form pomocy dydaktycznych dzięki czemu przyswojenie problematyki BHP i p.poż staje się ciekawsze, prostsze - słowem przyjemniejsze.
Masz pytania?
Zadzwoń +48 508 921 780


Instrukcje.

Oferujemy Państwu wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego każdorazowo wyceniana jest indywidualnie.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji: użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.), zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki), produkcyjnych, magazynowych (np. stacje paliw), inwentarskich, z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto: kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2; kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3; powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.
Aby wycenić koszt opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prosimy o kontakt telefoniczny
+48 508 921 780

 

.
Masz pytania? Zadzwoń +48 508 921 780