Artykuły przeciwpożarowe.Oferujemy gaśnice:
 samochodowe
 proszkowe
 mgłowe
 pianowe
 śniegowe
 gaśnice do metalu
 gaśnice do elektroniki
 agregaty i gaśnice przewoźne
 gaśnice halonowe CUG
 oraz inne środki gaśnicze
Gaśnice samochodowe

zalecane są do stosowania w samochodach i garażach. Przeznaczone są głównie do gaszenia pożarów z grupy B (benzyna, olej, rozpuszczalnik, farba itp.) oraz grupy C (gazy). Przy zakupie gaśnic samochodowych warto zwrócić uwagę, by posiadała zdolność gaszenia pożarów z grupy A (szczególnie przydatnej przy gaszeniu pożarów tapicerki samochodowej). Gaśnice samochodowe są proste i niezawodne w działaniu. Zgodnie z roporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej sprawność gaśnicy należy sprawdzać co 12 miesięcy.

Gaśnice proszkowe
stosuje się głównie w budynkach chronionych pożarowo, idealne do wyposażenia mieszkań i budynków jednorodzinnych ze względu na swoją wielkość i wszechstronność użycia. Polecane również do samochodów dostawczych i ciężarowych, obiektów użyteczności publicznej (budynki administracji państwowej, służby zdrowia, nauki, kultury itp.) oraz w zakładach pracy i magazynach. Zastosowany w gaśnicach proszek wykazuje dużą skuteczność gaśniczą przy pożarach z grupy A (drewno, papier, gumę, plastik, węgiel itp.), grupy B (benzyna, olej, rozpuszczalnik, farba itp.) oraz grupy C (gazy). Środkiem gaśniczym jest proszek wyrzucany za pomocą sprężonego gazu (dwutlenek węgla lub azot). Głównym składnikiem proszków gaśniczych są zwykle węglany lub fosforany sodu. Działanie gaśnicze proszku polega przede wszystkim na przerwaniu reakcji spalania w wyniku antykatalizy. Ponadto proszki typu ABC topią się i pienią w wysokiej temperaturze odcinając dopływ tlenu. Dodatkowo jeszcze występuje efekt tłumienia płomieni strumieniem niepalnego gazu, będącego nośnikiem proszku. Gaśnice proszkowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup A, B i C albo B, C w zależności od rodzaju użytego proszku. Możliwe jest także gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem, zwykle do 1000V. Istnieją także gaśnice przeznaczone na wyższe napięcia. Gaśnice proszkowe są szczególnie polecane do gaszenia pożarów w archiwach, bibliotekach itp - wynika to z faktu nieniszczenia (niezamakania) gaszonych przedmiotów. Nie są zbyt wskazane do gaszenia urządzeń mechanicznych w ruchu, mogą spowodować ich zatarcie. Użycie gaśnic proszkowych w roli gaśnic samochodowych wynika z faktu wycofania gaśnic halonowych i jeszcze starszych gaśnic tetrowych (zob.czterochlorek węgla) z powodu toksycznego wpływu na warstwę ozonową halonów i toksycznego wpływu par czterochlorku węgla na drogi oddechowe człowieka. Zgodnie z roporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej sprawność gaśnicy należy sprawdzać co 12 miesięcy.

Gaśnice mgłowe
doskonale nadają się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczy jadalnych, płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń elektrycznych. Skutecznie gasi pożar nie pozostawiając śladów po użyciu środka gaśniczego. Idealne do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza biur, archiwów, szkół, przychodni medycznych, kancelarii prawnych jak również pomieszczeń gastronomicznych i kuchni domowych. Unikatowa technologia wytwarzania mgły wodnej pozwala zminimalizować szkody powstałe w wyniku gaszenia pożaru. Zgodnie z roporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej sprawność gaśnicy należy sprawdzać co 12 miesięcy.

Gaśnice pianowe
przeznaczone są do gaszenia pożarów grupy A (drewna, tworzyw) oraz grupy B (paliw, rozpuszczalników). Posiadają możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V. Ze względu na swoje właściwości gaśnicze są szczególnie polecane w petrochemi, na stajcach paliw, ale również w obiektach publicznych, ponieważ nie powodują drażniącej i duszącej mgły proszkowej. Uruchomienie gaśnicy proszkowej w miejscu większego zgromadzenia ludzi może spowodować wybuch paniki. Idealnie nadają się do obiektów sakralnych. Specjalistyczna dysza gaśnicy daje bardzo rozproszony strumień mgły pianowej minimalizując ewentualne uszkodzenia dokumentów, tapicerki czy elementów zabytkowych o wysokiej wartości. Gaśnica przeznaczona do gaszenia ognia powstałego z palącego się ciała stałego jak gąbka, płótno, tworzywa sztuczne, drewno oraz palącego się płynu jak benzyna, oleje napędowe, rozpuszczalniki oraz inne chemikalia. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi są stosowane do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków. Piana z gaśnicy gasi ogień materiałów o strukturze przestrzennej wnikając wgłąb materiału. Piana pozostawia cienką warstwę zabezpieczającą przed ponownym zapaleniem. Doskonale nadaje się do gaszenia ludzi np. do szpitali, żłobków, szkół, restauracji, hoteli, galerii, sal konferencyjnych. Środkiem gaśniczym w tej gaśnicy jest piana gaśnicza wyrzucana za pomocą sprężonego gazu (azotu lub dwutlenku węgla). Gaz może być zawarty w specjalnym zbiorniku (gaśnica na pianę mechaniczną) albo powstawać w wyniku reakcji chemicznej (gaśnica na pianę chemiczną). Nie produkowane obecnie ale spotykane jeszcze gaśnice na pianę chemiczną mają zbiornik (na ciśnienie max. 20 atm) w którym mieści się roztwór dwuwęglanu sodowego ze środkiem pianotwórczym (tzw. ładunek zasadowy) i w specjalnym koszu szklany słój (o poj. 1 litra) z rozcieńczonym kwasem siarkowym lub roztworem siarczanu glinu (tzw. ładunek kwaśny). Oba ładunki są przegrodzone membraną z cienkiej płytki ołowianej. Działanie gaśnicze piany polega na odizolowaniu od dostępu tlenu a także zwilżaniu palnych przedmiotów zawartą w niej wodą. Gaśnice pianowe służą do gaszenia pożarów z grup A (substancje stałe np. meble) i B (płyny łatwopalne, także lżejsze od wody np. benzyna). Gaśnicy pianowej nie wolno używać do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, gdyż strumień piany doskonale przewodzi prąd. Wyjątkiem od powyższej reguły są nowoczesne gaśnice na pianę mechaniczną, które według zapewnień producenta gwarantują użytkownikowi bezpieczeństwo pod warunkiem zachowania odległości 1 metra od gaszonego przedmiotu, przy napięciu nieprzekraczającym 1000V. Brak przewodnictwa elektrycznego osiągany jest dzięki specjalnej dyszy, która wyrzuca strumień piany w postaci oddzielnych, niestykających się ze sobą kropli. Żadną gaśnicą pianową nie wolno gasić ciał reagujących chemicznie z wodą (np. karbid). Nie należy też używać gaśnic pianowych do gaszenia rzeczy drogocennych lub wrażliwych na zamoczenie. Gaśnice pianowe są dziś stosunkowo rzadko spotykane, mimo że wielu producentów ma w ofercie nowoczesne modele gaśnic na pianę mechaniczną. Wynika to nie tylko z uwagi na ograniczony zakres zastosowania czy możliwość zamoczenia gaszonych przedmiotów. Powodem jest utylizacja zużytych ładunków z powodu utraty aktywności środka pianotwórczego (tzw. słaba piana). Wymogi ochrony środowiska podnoszą koszty utylizacji zużytych ładunków co sprawia, iż gaśnice pianowe wychodzą z użycia. Zgodnie z roporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej sprawność gaśnicy należy sprawdzać co 12 miesięcy.

Gaśnice śniegowe
znajdują szczególne zastosowanie w przemyśle oraz w laboratoriach chemicznych, składach aptecznych, halach przemysłowych, wytwórniach i magazynach cieczy i gazów palnych, stacjach paliwowych, lakierniach. Przeznaczone są do gaszenia cieczy i gazów palnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.
Gaszą śniegiem z dwutlenku węgla wypierając tlen z otoczenia ognia. Gaszą paliwa i  gazy palne. Nie zanieczyszczają otoczenia podczas gaszenia. Gaszą pod napieciem do 1000 V. Zborniki stalowe wysokociśnieniowe podlegają badaniu UDT po 10 latach, a następnie co 5 lat. Nie stosować w małych pomieszczeniach zamkniętych gdzie przebywaja ludzie. Środkiem gaśniczym w tej gaśnicy jest zawarty w wysokociśnieniowej butli, skroplony CO2 (dwutlenek węgla), który rozprężając się adiabatycznie oziębia się do ok. -78 °C i zestala w formę tzw. suchego lodu. Działanie gaśnicze polega na odcinaniu dostępu tlenu i znacznym obniżeniu temperatury. Jednak ze względu na niewielkie ciepło parowania dwutlenku węgla efekt chłodzący jest mniejszy niż zwykłej wody. Gaśnice śniegowe służą do gaszenia pożarów z grup B, C, urządzeń elektrycznych zwykle do 1000V a zwłaszcza elektroniki i maszyn precyzyjnych. Zaletą gaśnic śniegowych jest brak jakiegokolwiek zanieczyszczenia gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. Wadą jest natomiast ich duża masa w porównaniu z innymi gaśnicami o podobnej skuteczności. Gaśnicą śniegową nie należy gasić ludzi, gdyż działanie tak niskiej temperatury powoduje dodatkowe obrażenia. Wadą gaśnicy śniegowej jest również niezbyt wysoka temperatura krytyczna skroplonego CO2 (31,4 °C), przez co gaśnica nie może być przechowywana w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze. Powinna też być chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przegrzanie gaśnicy powoduje jej rozładowanie przez wbudowany zawór bezpieczeństwa.

Gaśnice do elektroniki
przeznaczone są do zabezpieczenia przeciwpożarowego układów, urządzeń i podzespołów elektronicznych np. komputery, sprzęt RTV, rozdzielnie elektryczne i szafy sterownicze. Z powodzeniem można je stosować w miejscach, gdzie znajduje się aparatura precyzyjna, ponieważ dwutlenek węgla nie powoduje zatarcia części ruchomych. Przeznaczone są do gaszenia cieczy palnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Gaśnice przewożne i agregaty proszkowe
ze względu na swoje rozmiary i mobilność znajdują zastosowanie głównie na stacjach paliw oraz magazynach.

Gaśnice halonowe CUG
są całkowicie bezpiecznym rozwiązaniem stosowanym do ochrony muzeum, archiwów, szpitali, banków, laboratoriów, jednostek pływających czy samolotów. Idealne do gaszenia urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych oraz bardzo czułych urządzeń elektronicznych i elektrycznych pod napięciem
do 36 kV z odległości 2m. Nie pozostawiają zanieczyszczeń, nie powodują szoku termicznego gaszonego sprzętu redukując tym samym czas niesprawności oraz ewentualnej utraty danych. Czysty środek FE-36 jest zamiennikiem halonu 1211, posiada atest PZH i jest bezpieczny dla ludzi oraz przyjazny środowisku.
FE-36 jest to środek gaśniczy o wysokiej skuteczności, nie szkodliwy dla ludzi, nie niszczący warstwy ozonowej. Dzięki swoim właściwościom minimalizuje szkody, redukuje czas niesprawności urządzeń i utratę danych. Urządzenia gaśnicze ze środkiem na FE-36 (zamiennik halonu 1211) nie powoduje szoku termicznego gaszonych urządzeń i zakończenia działania sprzętu oraz nie pozostawia zanieczyszczeń. Jest bezpieczny dla ludzi i przyjazny dla środowiska. Przez wiele lat najskuteczniejszym środkiem gaśniczym był halon. Jednak ze względu na zagrożenie dla warstwy ozonowej wprowadzono zakaz stosowania halonów. Środkiem gaśniczym w tej gaśnicy są halony - chlorowcopochodne węglowodorów, wyrzucane za pomocą sprężonego azotu albo pod ciśnieniem własnych par. Działanie gaśnicze polega głównie na antykatalizie. Przeznaczone do gaszenia pożarów typu B i C a także urządzeń elektrycznych. Gaśnice halonowe wyparły z użycia gaśnice tetrowe jednakże nie na długo. Już w połowie lat 90. XX wieku udowodniono szkodliwy wpływ halonów na górne warstwy atmosfery (zob. dziura ozonowa) i gaśnice te, pomimo dużej skuteczności zostały na przełomie wieków wycofane ze względu na degradację środowiska naturalnego, a także powstawanie w trakcie gaszenia szkodliwych dla człowieka gazów. W chwili obecnej na rynku dostępne są gaśnice i urządzenia na czysty środek gaśniczy HFC 236fa (FE-36) zbliżony parametrami do halonu 1211.
Masz pytania? Zadzwoń +48 508 921 780
.
Masz pytania? Zadzwoń +48 508 921 780